Pokémon GO: Maxing out MEWTWO!

Source: Youtube

.