Pokémon GO: Do rare Pokémon spawn more at night or day?

Source: Youtube

.