Pokémon GO: Yokohama Shiny Pikachu family shot

Source: Reddit

.